KONKURS „KUP BILET I WYGRAJ VIVENSO!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KUP BILET I WYGRAJ VIVENSO!” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A 41-800 Zabrze, ulica Wolności 406 a Fundatorem jest GAUF Akcent z siedzibą w Kolonia Bogoria 18.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.handballzabrze.pl. od dnia 31.08.2018 roku do 30.06.2019.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego.
b) nie jest pracownikiem Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.;

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) zakupić bilet na mecze – rozgrywki w sezonie 2018/2019.
c) wypełnić kupon i wrzucić go podczas meczów wskazanych przez Organizatora podczas sezonu.
d) druki do wypełnienia będą na stolikach wejściowych przed i podczas wskazanych meczów.
e) wskazanie meczów nastąpi przez speakera podczas rozgrywanego meczu oraz na stronie www.handballzabrze.pl
przed wybranymi meczami.
f) do wygrania konkursu zaliczać się będzie obecność przynajmniej na 7 meczach wskazanych przez Organizatora podczas całego sezonu.
g) zwycięzcą konkursu jest kibic który był na 7 meczach wskazanych przez Organizatora. W przypadku gdy jest więcej niż 1 Uczestnik, który uczestniczył w 7 meczach wskazanych przez Organizatora podczas całego sezonu zwycięzcę wyłania się w drodze losowania.
h) urna do wrzucenia druków będzie wystawiona na terenie hali za stolikami przy sprawdzaniu biletów.

§ 4
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:
a) Urządzenie czyszczące Vivenso wartości 3799,00 zł. Zwycięzca ma obowiązek zapłacić w formie podatku dochodowego 10% wartości nagrody do właściwego dla zwycięzcy Urzędu Skarbowego.

2. Zdobywca nagrody w Konkursie zostanie wyłoniony przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników, którzy zakupili BILET i wrzucili wypełniony poprawnie kupon podczas 7 wskazanych przez Organizatora meczów. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.

4. Fundator nagrody będzie prowadził pełną obsługę biletów Uczestników konkursu i po zakończeniu gromadzenia biletów przekaże pełną listę Uczestników do Organizatora konkursu.

5. Zdobywca nagrody, zostanie zaprezentowany przez Organizatora Konkursu na stronie www.handballzabrze.pl po przeprowadzeniu losowania przez Komisję Konkursową. Zwycięzca automatycznie zgadza się na podanie swojego imienia i nazwiska na stronie www klubu. Komunikat zostanie utrzymany przez 7 dni na stronie i w tym czasie zwycięzca ma czas na zgłoszenie chęci odbioru nagrody oraz zgłoszenie się osobiście do siedziby Organizatora przy ulicy Wolności 406 w Zabrzu w godzinach od 8.00 do 15.00. Po tym terminie informacja o wygraniu konkursu z Certyfikatem nagrody, zostanie wysłana na adres korespondencyjny zwycięscy wskazany na kuponie konkursowym .

6.
Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy konkursu lub jego pełnomocnikowi podczas pierwszego meczu następnego sezonu rozgrywkowego, rozgrywanego na hali POGOŃ w Zabrzu.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego kontaktowego niezbędnego do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika który kupił bilet a o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe Uczestnika, który wykupił bilet a o których mowa powyżej w pkt. 1 będą przetwarzane przez Fundatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 6
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres sekretariat@handballzabrze.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.handballzabrze.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń,
podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.handballzabrze.pl

Zabrze, dnia 03.08.2018r.