Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach
przetwarzanych danych jest Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A, ul. Wolności 406
41-800 Zabrze, adres email: sekretariat@handballzabrze.pl
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować korzystając z poczty
elektronicznej sekretariat@handballzabrze.pl
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane
dotyczą lub przepis prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
1) ustanowionych przez Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A we współzawodnictwie
sportowym oraz organizacyjnym, sportowym i dyscyplinarnym, związanym z
Pani/Pana statusem w rodzinie sportowej – piłkarz, sędzia, trener, delegat,
obserwator, agent piłkarski, do organizowania rozgrywek piłki ręcznej oraz
kontrolowania i nadzorowania ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach
na terytorium Polski,
2) w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 r.),
3) w celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie i
przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem
ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych (podstawą
prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów
podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości),
4) w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora jak: przechowywanie
danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, prowadzenie
analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami,
5) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością
Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.
5. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane będą udostępniane (art. 4 pkt 9) organom publicznym, które mogą
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem
Unii lub prawem państwa członkowskiego. Organy publiczne, którym ujawnia się dane
osobowe w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej to:
organy podatkowe, organy celne,
7. jednostki analityki finansowej, niezależne organy administracyjne czy organy rynków
finansowych regulujące i nadzorujące rynki papierów wartościowych.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1) międzynarodowe struktury piłki ręcznej oraz zagraniczne federacje piłki ręcznej,
2) ZPRP,
3) ubezpieczyciele,
4) firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,
5) podmioty prowadzące działalność leczniczą,
6) podmioty zewnętrzne wspierające Górnik Zabrze Piłka Ręczna S,A w świadczeniu
usług drogą elektroniczną, realizują usługi informatyczne, wykonują usługi
konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania
przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona
przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych rzez przepisy
prawa.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz
prawo do przenoszenia danych.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Górnik Zabrze Piłka
Ręczna S.A stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy
o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych
do państw trzecich.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.