Kup karnet, kupuj bilety, kibicuj regularnie i wygraj Vivenso!

Autor
Zaktualizowany: Wrzesień 27, 2017

Serdecznie zapraszamy do zakupów karnetów. Wśród ich nabywców, którzy będą regularnie kibicować NMC Górnikowi Zabrze, rozlosujemy specjalną nagrodę. A jest nią wart ponad 3,5 tysiąca złotych odkurzacz Vivenso. 

Fundator nagrody rozszerzył konkurs również o kibiców nabywających bilety. Nagroda rozlosowana zostanie wśród posiadaczy biletów na wszystkie domowe mecze.

Regulamin konkursu zostanie opublikowany najpóźniej 16 września 2017 roku.

Serdecznie zachęcamy!

 

VIVENSO

           Poczuj i ciesz się czystością

• zdolność pochłaniania kurzu na poziomie 99,9998%

• przyjazny dla alergików

• w odczuwalny sposób poprawia klimat w pomieszczeniu

• wiąże brud w wodzie

• jakość Made in Germany

• usuwa kurz, bakterie, wirusy, roztocza i inne

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KUP KARNET LUB BILET I WYGRAJ VIVENSO!” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A 41-800 Zabrze, ulica Wolności 406 a Fundatorem jest GAUF Akcent z siedzibą w Kolonia Bogoria 18.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.handballzabrze.pl. od dnia 14.09.2017 roku do 30.06.2018.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) nie jest pracownikiem Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.;

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

 1. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 2. b) zakupić karnet na rozgrywki w sezonie 2017/2018 do końca 30.09.2017 roku.
 3. c) kupić bilet normalny na każdy mecz rozgrywany w sezonie 2017/2018.

 

NAGRODY

 

 • Nagrodą w Konkursie jest:
 1. a) Urządzenie czyszczące Vivenso wartości 3799,00 zł. Zwycięzca ma obowiązek zapłacić w formie podatku dochodowego 10% wartości nagrody do właściwego dla zwycięzcy Urzędu Skarbowego.
 2. Zdobywca nagrody w Konkursie zostanie wyłoniony przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników, którzy zakupili karnety do 30.09.2017roku lub zakupili bilety normalne na wszystkie mecze w sezonie 2017/2018. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Fundator nagrody będzie prowadził pełną obsługę biletów Uczestników konkursu i po zakończeniu gromadzenia biletów przekaże pełną listę Uczestników do Organizatora konkursu.
 5. Zdobywca nagrody, numer karnetu lub osoba posiadająca komplet biletów normalnych zostanie zaprezentowany przez Organizatora Konkursu na stronie www.handballzabrze.pl po losowaniu przez Komisję Konkursową. Zwycięzca automatycznie zgadza się na podanie swojego imienia i nazwiska na stronie www klubu. Komunikat zostanie utrzymany przez 7 dni na stronie i w tym czasie zwycięzca karnetu ma czas na zgłoszenie chęci odbioru nagrody oraz zgłoszenie się osobiście z karnetem – numerem wygranym lub dowodem osobistym w przypadku Uczestnika z kompletem zakupionych biletów normalnych do siedziby Organizatora przy ulicy Wolności 406 w Zabrzu w godzinach od 8.00 do 15.00. Po tym czasie 7 dni nagroda przepada i zostanie przekazana do dalszych konkursów Organizatora.
 6. Wydanie przedmiotu nagrody nastąpi podczas pierwszego meczu nowego sezonu rozgrywkowego 2018/2019 rozgrywanego na obiekcie Hala POGOŃ Zabrze ul. Wolności 406, na który to mecz zwycięzca konkursu lub osoba reprezentująca zwycięzcę jest zobowiązany do uczestnictwa.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika który wykupił karnet a o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika, który wykupił bilet a o których mowa powyżej w pkt. 1 będą przetwarzane przez Fundatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Wyłoniona/e osoba/y, które uczestniczyły we wszystkich meczach sezonu 2017/2018 rozgrywanych w Zabrzu, gdzie drużyna NMC Górnik Zabrze była gospodarzem spotkania zostanie/ą przekazana/e do Organizatora konkursu w terminie do 7 dni po zakończonym sezonie 2017/2018.

Podanie danych osobowych na bilecie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres sekretariat@handballzabrze.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

 

 1. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

 

 1. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

 

 1. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

 

 1. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.handballzabrze.pl

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.handballzabrze.pl

 

 

Zabrze, dnia 14.09.2017r.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CLOSE
CLOSE