REGULAMIN MASOWEJ IMPREZY SPORTOWEJ

1.
Niniejszy regulamin (zwany również Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 611 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2.
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A., z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 406, zwanej dalej „Organizatorem” Rozgrywki PGNiG Superligi sezon 2018/2019:

Zgodnie z terminarzem rozgrywek

3.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na terenie, w trakcie przeprowadzania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa masowej imprezy sportowej poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z obiektu na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń znajdujących się w niej

5.
Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby porządkowe”- oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników Agencji Ochrony lub mienia legitymujących identyfikatorem do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie. Członkowie służb porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające:
nazwę wystawcy, nr identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i nazwę wystawcy

„Teren Imprezy”- oznacza halę sportową przy ulicy Wolności 406 w Zabrzu

„uczestnik imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w imprezie

6.
Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia Imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Imprezy.

7.
Wstęp na imprezę masową mają osoby posiadające ważny bilet jednoosobowy lub inne wydane przez Organizatora dokumenty upoważniające do wstępu. Bilety można zakupić w kasie Organizatora Imprezy oraz w punktach sprzedaży operatora Kupbilet.pl.

8.
Posiadacz biletu jest upoważniony do jednorazowego wstępu na teren obiektu a w przypadku opuszczenia go w trakcie trwania masowej imprezy sportowej bilet upoważnia do ponownego wejścia.

9.
Zwrotu biletu zakupionego w kasie Organizatora można dokonać do 2 godzin przed rozpoczęciem spotkania. Bilet zakupiony w kasach Organizatora należy zwrócić w kasie. Bilet zakupiony poprzez punkty operatora KUPbilet.pl można zwracać zgodnie z jego Regulaminem.

10.
Nie będą wpuszczane na imprezy lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.

11.
Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.

12.
Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

13.
Osoby obecne na imprezie maja obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulamin obiektu i imprezy.

14.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów

materiałów wybuchowych

wyrobów pirotechnicznych

materiałów pożarowo niebezpiecznych

alkoholu

środków odurzających lub innych substancji psychotropowych

przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu

15.
Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, które odmawiają poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

16.
Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.

17.
Organizator zabrania wprowadzania lub wnoszenia na imprezę psów lub innych zwierząt.

18.
Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.

19.
Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

20.
Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.

21.
Osoba o których mowa w pkt. powyżej, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

22.
Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.

23.
Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

24.
Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem obiektu. Regulaminy te wywieszone są do wglądu na filarze w holu głównym (wejścia na trybuny).

25.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu.

26.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służb porządkowych.

27.
Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

28.
Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

29.
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.