Regulamin sprzedaży biletów i karnetów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW GÓRNIK ZABRZE PIŁKA RĘCZNA S.A.
NA MECZE ROZGRYWANE W HALI POGOŃ ZABRZE W SEZONIE 2019/2020

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu biletów i karnetów osobiście lub za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży na imprezy sportowe organizowane przez Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 406.

§1 DEFINICJE

1. ORGANIZATOR lub GÓRNIK ZABRZE lub KLUB – „Górnik Zabrze” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 406, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000629300, NIP: 6482778591, Regon: 365004481,
2. HALA – POGOŃ ZABRZE – przy ul. Wolności 406, 41-800 Zabrze;
3. MECZ – mecz piłki ręcznej organizowany na Hali Pogoń w Zabrzu z udziałem drużyny piłki ręcznej Górnik Zabrze;
4. PSB – Punkt Sprzedaży Biletów znajdujący się przy Hali Pogoń lub jeden z Partnerskich Punków Sprzedaży Biletów;
5. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość z wykorzystaniem kanałów komunikacji dostępnych w Serwisie przez Organizatora i Użytkownika, przy braku ich jednoczesnej obecności;
6. SERWIS – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i identyfikacji Kibiców;
7. KLIENT – osoba, która zamierza dokonać lub która dokonała zakupu Biletu wstępu lub Karnetu na wybrany Mecz Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A. rozgrywany na Hali Pogoń Zabrze;
8. UŻYTKOWNIK – Klient zarejestrowany w serwisie i posiadający Konto, do którego przypisane są login i hasło do Serwisu;
9. KONTO – indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży na odległość;
10. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie;
11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Użytkownika Organizatorowi za pośrednictwem Serwisu oferta zawarcia umowy sprzedaży;
12. BILET – jednorazowe uprawnienie określonego Użytkownika do wejścia na Halę, na miejsce przypisane Użytkownikowi, na określony Mecz;
13. KARNET – uprawnienie określonego Użytkownika do wejścia na Halę na wszystkie lub określone mecze ligowe na przypisane miejsce w Hali w okresie obowiązywania Karnetu.
14. SIŁA WYŻSZA – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca rozgrywanie meczów piłki nożnej, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakup biletów nastąpić może w jednym z Punktów Sprzedaży Biletów, Partnerskich Punktach Sprzedaży Biletów lub poprzez stronę Serwisu www.kupbilet.pl.
2. Zakup karnetów może nastąpić w Hali bądź w sekretariacie klubu w Hali Pogoń Wolności 406 Zabrze.
3. System Sprzedaży Online udostępniony przez Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A umożliwia uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych miejscach w Hali Pogoń w Zabrzu podczas imprez sportowych. Administratorem ww. systemu w przypadku meczów piłki ręcznej, rozgrywanych przez Klub jest Fincerto Sp. z o.o. właściciel portalu kupbilet.pl
4. Zakupu Biletu na Mecze Górnika Zabrze Piłka Ręczna S.A rozgrywane w Hali Pogoń Zabrze można dokonać w następujący sposób:
· bezpośrednio w PSB
· w kasach biletowych w Hali
· online za pośrednictwem Serwisu zgodnie z postanowieniami punktu §3 Regulaminu
5. Lista PSB współpracujących z Organizatorem, godziny otwarcia Punktów oraz kas biletowych publikowana będzie na bieżąco na stronach internetowych Organizatora tj. www.hanballzabrze.pl
6. Wstęp na Mecz przysługuje wyłącznie Klientowi po dokonaniu zakupu Biletu wstępu lub Karnetu na wybrany mecz.
7. Warunkiem wejścia na Mecz rozgrywany w Hali jest posiadanie Biletu wstępu na dany mecz oraz dokumentu tożsamości potwierdzającego dane na Bilecie wstępu / Karnecie.
8. Bilety na mecz nie mogą być kopiowane ani przerabiane.
9. Przy zakupie Biletu wstępu Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, do których przypisany ma być nabywany Bilet wstępu.
10. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie organizatora rozgrywek, tj. Superliga Sp. z o.o. W takim przypadku zakupiony Bilet wstępu zachowuje ważność w nowo wyznaczonym terminie Meczu.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość do informowania o zmianie terminu meczów za pośrednictwem witryny internetowej www.hanbalzabrze.pl
12. Organizator zastrzega, iż część z zaplanowanych meczów może odbyć się bez udziału publiczności w wyniku decyzji administracyjnych odpowiedniego organu lub kar dyscyplinarnych nałożonych przez organizatora rozgrywek. Organizator zastrzega sobie możliwość do informowania o wspomnianym fakcie za pośrednictwem witryny internetowej www.hanballzabrze.pl. W ww. przypadkach kupującym nie przysługuje roszczenie wobec Organizatora z tytułu braku możliwości uczestnictwa w meczu.
13. Organizator odmawia sprzedaży Biletów wstępu oraz Karnetów osobom:
· wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.Dz.U. z 2014 r. , poz. 382, );
· wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty państw obcych, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;
· wobec których zastosowany został zakaz klubowy;
· co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania imprezy masowej mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.
14. Klientowi nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta niniejszego Regulaminu, Regulaminu imprezy masowej lub innych przepisów prawa powszechnego i aktów prawa miejscowego.
15. Cennik zakupu Biletów / Karnetów / Kart Członkowskich przedstawiony zostanie na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.hanballzabrze.pl oraz na odpowiedniej podstronie ‘Bilety’.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany raz ustalonych cen Biletów na wybrane mecze rozgrywane w sezonie o czym informować będzie na oficjalnej stronie internetowej Organizatora
17. Poprzez dokonanie zakupu Biletu wstępu Klient oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu imprezy masowej.

§3 ZAKUP BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU WWW.KUPBILET.PL

1. Sprzedawcą Biletów w Serwisie jest Organizator.
2. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na kontakt z Organizatorem za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej do celów korespondencyjnych.
3. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu.
4. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w celu zakupu Biletu.
5. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem niedostępności Serwisu, wynikającej z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub prac konserwacyjnych prowadzonych w Serwisie.
6. W celu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji profilu w serwisie www.kupbilet.pl

§4 PŁATNOŚCI ZA BILETY, KARNETY

1. Rodzaje oraz ceny Biletów i Karnetów określa Organizator.
2. Cennik Biletów i Karnetów oraz przysługujące zniżki i ulgi podane są na stronie internetowej Organizatora.
3. Ceny Biletów i Karnetów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Poprzez System Użytkownik nie ma możliwości dokonania rezerwacji Biletów bez ich opłacenia.

§5 MECZE TOP, HIT

1. Mecze Klubu rozgrywane w roli gospodarza mogą przyjąć status MECZ TOP, HIT.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ceny na mecze o wspomnianym statusie osobnym cennikiem udostępnionym na stronie oficjalnej klubu oraz stronie biletów online.

§6 DOSTAWA KARNETU

1. Użytkownik ma możliwość zamówienia Karnetu
2. Odbiór karnetu jest wyłącznie osobisty w sekretariacie klubu, Zabrze ulica Wolności 406.

§7 PRZEPISYWANIE BILETÓW / KARNETÓW

1. Posiadacz karnetu ma możliwość w trakcie jego obowiązywania przepisać swoją wejściówkę na inną osobę w tej samej kategorii cenowej.
2. Posiadacz zakupionego biletu na mecz może przepisać bilet najpóźniej na dzień przed rozgrywanym meczem w punktach stacjonarnych w hali Pogoń Zabrze. Wymagany jest bilet obecnego właściciela. Warunkiem przepisania jest ta sama kategoria cenowa.

§8 REKLAMACJE

1. Prawo do składania reklamacji przysługuje Klientowi w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia okoliczności uzasadniających ich złożenie.
2. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności, w sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi Bilet lub potwierdzenie dokonania transakcji.
3. Reklamacje należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora z dopiskiem „Bilety – REKLAMACJA” lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@hanballzabrze.pl. Dopisek nie jest warunkiem rozpoznania reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL, zwięzły opis okoliczności uzasadniających jej złożenie oraz podpis Klienta.
5. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu do siedziby Organizatora.
6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany Organizatorowi.
7. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji.
9. Nie rozpatruje się zgłoszeń anonimowych.

§9 ZWROT BILETÓW

1. Użytkownikowi, który zakupił Bilet nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty za niewykorzystany Bilet z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
2. W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Serwisu Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w trybie art. 27 ww. Ustawy.
3. W wypadku, gdy Organizator nie może wykonać zobowiązania i umożliwić Użytkownikowi wstępu na Mecz z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności w określonych w §2 pkt 6 oraz pkt 8, Organizator może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia w postaci umożliwienia udziału w innym Meczu.

§10 RABATY I ULGI NA CENY BILETÓW I KARNETÓW

1. Bilety na mecze Górnika Zabrze Piłka Ręczna S.A rozgrywane w Hali Pogoń Zabrze dostępne są w cenach określonych przez cennik umieszczony na stronie internetowej www.hanballzabrze.pl oraz na podstronie ‘Bilety’.

§11 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2135 t.j.), stosuje się przepisy tej ustawy, a w przypadku Użytkowników Serwisu także związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz 1422 t.j.).
2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
· nazwisko i imiona Klienta,
· numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
· adresy elektroniczne usługobiorcy.
3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
4. Organizator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
5. Organizator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
· oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej;
· oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
· informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
· informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Organizator może udzielić informacji o danych, o których mowa powyżej, upoważnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 ww. ustawy, które są:
· niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
· niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,
· niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
· dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
8. Organizator jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
· możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
· udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
· podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie,
· przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Organizator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

§12 PRZETWARZANIE DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ KLIENTA

1. Niezależnie od postanowień §8 przebywanie na Hali w trakcie Meczu, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta zapewniających jego identyfikację.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504), zakres przetwarzanych danych identyfikujących Użytkownika w trakcie Meczu obejmuje:
· imię i nazwisko,
· PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. Administratorem danych osobowych określonych w pkt. 2 jest Organizator, przy czym zgodnie z art. 13 ust. 2a i 2b ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504)

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 31.08.2017 roku.
2. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Uczestnik imprezy masowej organizowanej w Hali Pogoń w Zabrzu, wchodzący lub przebywający na terenie objętym imprezą, zobowiązany jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania na terenie imprezy masowej przez cały czas jej trwania imprezy masowej oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Organizatora.
4. Wszelkie sprawy jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia przez Sąd miejscowo właściwy dla Organizatora.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

Zarząd
Zabrze, dnia 31.08.2017r.