Górnik Zabrze handball

Regulamin masowej imprezy sportowej

 1. Niniejszy regulamin (zwany również Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. Poz. 611 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A., z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 406, zwanej dalej „Organizatorem”
 3. Rozgrywki PGNiG Superligi sezon 2020/2021:
  Zgodnie z załączonym terminarzem rozgrywek
  godzina 18.00
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na terenie, w trakcie przeprowadzania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa masowej imprezy sportowej poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z obiektu na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń znajdujących się w niej.
 6. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  a) „Służby porządkowe”- oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników Agencji Ochrony lub mienia legitymujących identyfikatorem do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie. Członkowie służb porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, nr identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i nazwę wystawcy
  b) „Teren Imprezy”- oznacza halę sportową przy ulicy Wolności 406 w Zabrzu
  c) „uczestnik imprezy” - oznacza osobę uczestniczącą w imprezie. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia Imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Imprezy.
 7. Wstęp na imprezę masową mają osoby posiadające ważny bilet jednoosobowy lub inne wydane przez Organizatora dokumenty upoważniające do wstępu. Bilety można zakupić w kasie Organizatora Imprezy oraz w punktach sprzedaży . W okresie pandemii Covid-19 sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniu, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. 
 8. Posiadacz biletu jest upoważniony do jednorazowego wstępu na teren obiektu a w przypadku opuszczenia go w trakcie trwania masowej imprezy sportowej bilet upoważnia do ponownego wejścia.
 9. Zwrotu biletu można dokonać do 2 godzin przed rozpoczęciem spotkania. Bilet zakupiony w kasach Organizatora należy zwrócić w kasie. Zwrot w kasie organizatora nie dotyczy biletów zakupionych drogą elektroniczną.
 10. Nie będą wpuszczane na teren imprezy lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości. 
 11. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
 12. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
 13. Osoby obecne na imprezie maja obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulamin obiektu i imprezy.
 14. Osoby wchodzące na teren imprezy sportowej mają obowiązek poddać się kontroli temperatury ciała, który nie jest rejestrowany. W przypadku temperatury równiej lub przekraczającej 37,2 oC osoba nie zostanie wpuszczona na teren imprezy sportowej.
 15.  Na terenie hali sportowej uczestnik imprezy bezwzględnie zobowiązany jest (obowiązuje w czasie pandemii Covid-19):
  • zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki;
  • zachować 1,5 m odległości od innego widza;
  • dezynfekcji rąk przed wejściem na halę oraz na hali.
 16. Na terenie hali sportowej bezwzględnie zabrania się uczestnikowi imprezy wchodzenia do wyznaczonej strefy czystej, zbliżania się do zawodników, trenerów, osób towarzyszących drużynom, sędziów oraz delegata meczu.
 17. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
  b) materiałów wybuchowych
  c) wyrobów pirotechnicznych
  d) materiałów pożarowo niebezpiecznych
  e) alkoholu
  f) środków odurzających lub innych substancji psychotropowych
  g) przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, które odmawiają poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
 19. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
 20. Organizator zabrania wprowadzania lub wnoszenia na imprezę psów lub innych zwierząt.
 21. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
 22. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć,rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 23. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
 24. Osoba o których mowa w pkt. powyżej, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
 25. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 26. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 27. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem obiektu. Regulaminy te wywieszone są do wglądu na filarze w holu głównym (wejścia na trybuny).
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu.
 29. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służb porządkowych.
 30. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 31. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 32. Zgodnie z artykułem 11. 1. Organizator masowej  imprezy sportowej uprawniony jest do utrwalenia przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 33. Nabycie biletu na masową imprezę masową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku.
 34. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Sklep

Wybrane gadżety z naszego sklepu

Klaskacze

Klaskacze

Cena: 8,00
Szalik kibica

Szalik kibica

Cena: 45,00
Replika koszulki meczowej

Replika koszulki meczowej

Cena: 119,00
Pełna oferta

Kontakt

Górnik Zabrze - herb
Górnik Zabrze Piłka Ręczna Spółka Akcyjna

 41-800 Zabrze, ul. Wolności 406
 +48 664 099 466
 sekretariat@handballzabrze.pl
 Sekretariat czynny pn-pt 8.00 – 16.00

 Polityka prywatności
 Dla mediów
 Regulamin masowej imprezy sportowej
 Protokół sanitarno-epidemilogiczny Superliga

Dariusz Czernik
Dariusz Czernik
Dyrektor Klubu

 +48 664 099 466
 czernik@handballzabrze.pl

 

Paweł Franzke
Paweł Franzke
Rzecznik Prasowy

 +48 601 878 708
 franzke@handballzabrze.pl

 

Natalia Skrzydlewska
Natalia Skrzydlewska
Specjalista ds. marketingu

 +48 664 099 466
 marketing@handballzabrze.pl